АПАРАТУРА ЗА ЕЛЕКТРОАКУПУНКТУРНА ДИАГНОСТИКА
"ПЕРЕСВЕТ ФОЛ"

    Методът за електроакупунктурна диагностика и терапия, разработен от немския лекар Рейнхолд Фол се прилага с голям успех почти от половин век в над 50 страни по света. Методът е получил висока оценка от различни лекари специалисти и медицински експерти. Използва се и в NASA. През 1966 г. проф. Р. Фол получава висока оценка и е награден със златен медал от Ватикана за авторството на този метод и за създаденото от него Международно общество за акупунктура по Фол. През последните години методът придобива все по-широка популярност във все повече страни по света.

    КОНЦЕПЦИЯ:     Основната концепция на д-р Фол се основава на класическата Източна акупунктура. Предложената от Р. Фол методология е позволила експериментално и клинически да се докаже пряката връзка между известните биологичноактивни точки (БАТ) с конкретните органи и тъкани. Използването на специализирана електронна апаратура позволява да се дешифрират сигналите, получавани от БАТ и да се преведат на понятен за лекаря език - езикът на етиологията, патогенезата, нозологическата диагноза и локализацията на огнището на заболяването.

    Много важна съставна част на метода на проф. Фол е се явява тестването на медикаментите. Теорията на това явление още не е напълно изяснена, но натрупаният емпирически опит от приложението на методиката е доказал нейната способност за подбор на най-ефективните за конкретния пациент препарати.

    ВЪЗМОЖНОСТИ НА МЕТОДА:

    ОПИСАНИЕ:

    "ПЕРЕСВЕТ ФОЛ" е съвременна апаратура за електроакупунктурна диагностика. Представлява устройство с електронен блок за управление и различни сонди, предназначени за измерване проводимостта и потенциала на различни акупунктурни точки върху човешкото тяло. Получените данни се обработват от компютърна програма и резултатите се извеждат в графичен и текстов вид на екран и на принтер.

    Модулът "Пересвет Фол" реализира в пълен обем метода "Електроакупунктура по Фол" (ЕАФ). Методическа основа са принципите на Източната медицина, основаващи се на системен подход към човешкия организъм като към цялостна биофункционална система, неразривно свързана с околната среда.

    В програмата са използвани методите на изкуствения интелект в областта на медицината с цел да се повиши качеството на изследванията и ефективността от лечението на пациентите.

    Модулът "Пересвет Фол" е гъвкаво съчетание на диагностическите и лечебни възможности на електропунктурата, рефлексотерапията, хомеопатията, натуротерапията, фитотерапията и МИЛ-терапията*.


    * Магнитно-Инфрачервена-Лазерна терапия (МИЛ-терапия) представлява едновременно действие на 4 вида лечебни фактори:
1. Лазер
2. Инфрачервени лъчи
3. Червеният видим диапазон на светлината
4. Постоянно магнитно поле
    Постига се синергичен лечебен ефект от едновременнтото действие на 4-те лечебни излъчвания, при което те се допълват и усилват взаимно. Това съчетано лечебно въздействие е известно като квантова терапия с апарат "РИКТА". Доказано е, че едновременното въздействие на различните лъчения дава много по-силен лечебен ефект отколкото ако се прилагат поотделно (монотерапия). В редица случаи то позволява да се намали количеството на приеманите лекарства, а понякога и да се преустанови приемането им, като се съкращава оздравителният период 2-3 пъти. Квантовата терапия оказва силно нискоенергийно въздействие върху биотъканите, предизвиквайки развитието на ефекта на биостимулация (фотобиоактивация).