Имате избор

 

Джери е управител на ресторант. Той винаги е в прекрасно настроение.

Когато някой го попита как е, той отговаря:

"Не бих могъл да бъда по-добре!"
Много от сервитьорите, които работят при него, са напускали работата си в други заведения когато и той е напускал, за да могат да го следват от ресторант в ресторант.

Защо?

Защото Джери умее съвсем естествено да мотивира хората.

Ако някой служител си има проблеми, Джери винаги ще го утеши, като му посочи положителната страна на ситуацията.

 

Този човек силно ме заинтригува, затова един ден отидох при Джери и го попитах:

- Не мога да разбера как е възможно човек да бъде винаги положително настроен! Как го постигаш?

Джери отговори:

- Всяка сутрин, като се събудя, си казвам: за днес имам две възможности - да бъда в добро настроение или да бъда в лошо настроение. Аз винаги избирам да бъда в добро настроение.

Всеки път, когато се случи нещо лошо, аз мога да избера да се чувствам жертва или да извлека поука от случилото се. Аз винаги избирам поуката.

Всеки път, когато някой се оплаква, аз мога да избера да приема жалбата или да посоча положителната страна на ситуацията. Аз винаги избирам положителната страна.

- Но това не винаги е толкова просто - възразих аз.

- Напротив, съвсем просто е - отвърна Джери. - Животът е поредица от избори. Като оставите настрана излишното, всяка ситуация е един избор.

Вие избирате как да реагирате на ситуациите.

Вие си избирате как хората ще повлияят на настроението ви.

Вие избирате да бъдете в добро или лошо настроение.

Ваш е изборът как да живеете живота си.

 

Няколко години по-късно научих, че Джери е направил една голяма грешка с тежки последици.

Той забравил да заключи служебния вход на ресторанта.

Сутринта нахълтали трима обирджии.

Докато Джери се опитвал да отвори касата, разтрепераната му ръка сгрешила кода.

Крадците изпаднали в паника и стреляли по него.

За щастие откарали Джери бързо в болница.

След 18-часова операция и седмици интензивно лечение Джери бил изписан от болницата с парченца от куршум, останали в тялото му...

Срещнах Джери около шест месеца след тази случка.

Когато го попитах как е, той отговори както винаги, че се чувства прекрасно. Искаш ли да видиш белезите ми? - попита той.

Аз отказах да гледам раните му, но попитах какво си е мислел по време на обира.

- Първото нещо, което ми мина през ума, беше, че е трябвало да заключа задната врата - отвърна Джери. - След като ме застреляха, докато лежах на пода, си спомних, че имам избор: или да живея, или да умра. Аз избрах да живея.

- Беше ли уплашен? - попитах.

Джери продължи:

- Лекарите от Бърза помощ бяха чудесни! Те постоянно ми повтаряха, че ще се възстановя напълно.

Но когато ме откараха в операционната и видях лицата на лекарите и сестрите, аз наистина се уплаших. В очите им прочетох "Този човек е мъртвец."

Знаех, че трябва да предприема нещо.

- И какво направи? - попитах аз.

- Там имаше една едра сестра, която крещеше въпроси към мен - каза Джери. - Тя попита дали имам алергия към нещо. Отговорих "Да!"

Лекарите и сестрите спряха в очакване на моя отговор.

Аз поех дълбоко въздух и извиках: "Имам алергия от куршуми!"

След като се посмяха, им казах: "Аз избирам да живея. Моля, оперирайте ме като жив човек, а не като мъртвец."

Джери оживял благодарение на уменията на лекарите, но също благодарение на неговата невероятна реакция.

Аз научих от него, че всеки ден имаме избор да се радваме на живота или да го мразим.

Единственото нещо, което сами си избираме, и което никой не може да ни отнеме, е нашето отношение. Ако приемем положително отношение към нещата, животът ни става много по-лесен.

 

Сега имате избор:

- да изтриете това съобщение,

- или да го препратите на някого.

Изборът си е ваш.

 

 

 

You have two choices

 

Jerry is the manager of a restaurant. He is always in a good mood.

When someone would ask him how he was doing, he would always reply,

"If I were any better, I would be twins!"
Many of the waiters at his restaurant quit their jobs when he changed jobs,
so they could follow him around from restaurant to restaurant
   Why?

Because Jerry was a natural motivator.
If an employee was having a bad day,

Jerry was always there, telling the employee how to look on the positive side of the situation.

Seeing this style really made me curious, so one day I went up to Jerry and asked him:

"I don't get it! No one can be a positive person all of the time. How do you do it?"

Jerry replied, "Each morning I wake up and say to myself, I have two choices today. I can choose to be in a good mood or I can choose to be in a bad mood.

I always choose to be in a good mood.

 Each time something bad happens, I can choose to be victim or I can choose to learn from it. I always choose to learn from it.

Every time someone comes to me complaining, I can choose to accept their complaining or I can point out the positive side of life.
I always choose the positive side of life."

"But it's not always that easy," I protested.

"Yes it is," Jerry said.

"Life is all about choices. When you cut away all the junk every situation is a choice.

You choose how you react to situations.

You choose how people will affect your mood.

You choose to be in a good mood or bad mood.

It's your choice how you live your life."

Several years later, I heard that Jerry accidentally did something you are never supposed to do in the restaurant business.

He left the back door of his restaurant open.

   And then ???

In the morning, he was robbed by three armed men.

 They want?

#123*+!@$%&*~

 While Jerry was trying to open the safe box,

his hand, shaking from nervousness, slipped off the combination.

The robbers panicked and shot him.

Luckily, Jerry was found quickly and rushed to the hospital.

After 18 hours of surgery and  weeks of intensive care,

Jerry was released from the hospital with fragments of the bullets still in his body.…
I saw Jerry about six months after the accident.

When I asked him how he was,
he replied, "If I were any better, I'd be twins. Want to see my scars?"

I declined to see his wounds, but did ask him what had gone through his mind as the robbery took place.

"The first thing that went through my mind was that I should have locked the back door," Jerry replied.
"Then, after they shot me, as I lay on the floor, I remembered that I had two choices: I could choose to live or could choose to die. I chose to live."

"Weren't you scared“

 I asked?

Jerry continued, "The paramedics were great. They kept telling me I was going to be fine.

But when they wheeled me into the Emergency room and I saw the expression on the faces of the doctors and nurses, I got really scared.

In their eyes, I read “He's a dead man.'

I knew I needed to take action."

"What did you do?" I asked.

"Well, there was a big nurse shouting questions at me," said Jerry. "She asked if I was allergic to anything."

'Yes,' I replied.

The doctors and nurses stopped working as they waited for my reply.

I took a deep breath and yelled, 'Bullets!'

Over their laughter, I told them,

'I am choosing to live. Please operate on me as if I am alive, not dead'.

"Jerry lived thanks to the skill of his doctors, but also because of his amazing attitude.

I learned from him that every day you have the choice to either enjoy your life or to hate it.

The only thing that is truly yours - that no one can control or take from you -

 is your attitude, so if you can take care of that, everything else in life becomes much easier.

 

Now you have two choices to make:
1. You can delete this message or

2. You can forward it to someone you care about.
I hope you will choose #2.